Veelgestelde vragen

hero-bg

Veelgestelde vragen

hero-bg

Klik hier om in te loggen via MijnCompaen.

U kunt de huur op verschillende manieren betalen:

 • Via automatische incasso.
 • Via een maandelijkse factuurnota.
 • Via een eigen maandelijkse overboeking bij uw bank.
 • Pinnen op het kantoor van Woningstichting Compaen.

U betaalt de huur vooraf. Dit betekent dat uw huur vóór de eerste van de maand bij ons binnen moet zijn. Alleen als u ons machtigt om de huur automatisch van uw rekening af te schrijven, incasseren wij de huur rond de eerste dag van de betreffende maand.

De meeste huurders van Compaen betalen de huur via een automatische machtiging. Maandelijks, rond de eerste dag van elke maand, wordt de huur dan van uw bankrekening afgeschreven. Dat is gemakkelijk. U hoeft er niet meer naar om te kijken.

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden problemen krijgt met het betalen van de huur. Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We gaan dan samen met u op zoek naar een oplossing. Neem dus tijdig contact met onze verhuurmakelaars op en voorkom onnodig veel problemen bij het betalen van de huur.

We kunnen een betalingsregeling afspreken

Dit brengt geen kosten met zich mee, wel voorwaarden. En we kunnen ook kijken of er instanties zijn die u verder kunnen helpen. Als er meer speelt dan alleen een huurachterstand, kunt u ook zelf hulp vragen aan de LEVgroep.

Maatregelen

Als er daadwerkelijk huurachterstand ontstaat, dan gelden de volgende stappen.

 • Wij sturen een betalingsherinnering

  Is de huur niet op tijd binnen, dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. U kunt dan alsnog de huur betalen of een betalingsregeling met ons treffen.

 • Wij sturen een aanmaning

  Als u niet reageert op onze betalingsherinnering ontvangt u van ons een aanmaning. U krijgt dan een laatste kans om de huur alsnog te betalen of een betalingsregeling met ons te treffen.

 • Wij schakelen een deurwaarder in

  Als u niet reageert op onze aanmaning, geven wij de vordering in handen aan een deurwaarder. De gerechtelijke kosten, incassokosten en de rente zijn dan altijd voor uw rekening. Met onze goedkeuring kunt u via de deurwaarder alsnog een betalingsregeling treffen. Als u de afspraak met de deurwaarder niet nakomt, kan de deurwaarder de vordering doorsturen naar de kantonrechter om de huurovereenkomst te ontbinden. Ook wij willen dit voorkomen. Daarom vragen we u direct contact met ons op te nemen bij betalingsproblemen.

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen. Per 1 juli 2020 is de gemiddelde maximale huurverhoging 2,6% en is de maximale toegestane huurverhoging per woning 5,1%. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Afhankelijk van uw huidige huur ten opzichte van de streefhuur, ontvangt u van ons voor 1 mei 2020 een huurverhogingsvoorstel tussen de 0% en de 3,49%.

Bezwaar huurverhoging

Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken. Wanneer bezwaar maken wel of niet mogelijk is, leest u hier na. Op de website van de huurcommissie vindt u meer informatie en een modelbrief.

Als u denkt in aanmerking te komen voor huurbevriezing of huurverlaging, kunt u dit aanvragen. Dit kunt u doen tot 1 juli 2020. U kunt hiervoor gebruikmaken van de  voorbeeldbrief van de Woonbond. U ontvangt dan een bevestiging van ons met het verzoek de volgende bewijsstukken aan te leveren:

 • kopie van het uittreksel Basisregistratie Personen van één van de bewoners waaruit blijkt hoeveel personen er op dit moment op het adres zijn ingeschreven;
 • inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2019 van alle bewoners van de woning.

Vervolgens controleren wij uw gegevens. Wij indexeren uw inkomen naar 2020. Als alles klopt, bevriezen wij uw netto huurprijs. Wij verhogen uw huurprijs dan niet per 1 juli 2020. De huurbevriezing geldt voor 1 jaar. Wij betalen de eventueel te veel betaalde huur later aan u terug.

Afhankelijk van uw financiële situatie en de huurprijs van uw woning kunt u huurtoeslag krijgen. De huurtoeslag wordt gebaseerd op het actuele (gezamenlijke) inkomen in hetzelfde jaar. Op www.toeslagen.nl berekent u zelf of u in aanmerking komt voor een toeslag. Met uw DigiD kunt u daar ook toeslagen aanvragen.

Wilt u met terugwerkende kracht een aanvraag indienen? Dan moet uw aanvraag uiterlijk op 1 april van het daaropvolgende jaar binnen zijn bij de Belastingdienst.

Als u gaat huren bij Woningstichting Compaen, sluit u met ons een huurovereenkomst. Hierin staan de afspraken over de rechten en plichten van u en van ons. De algemene huurvoorwaarden maken altijd deel uit van de huurovereenkomst. Bekijk de algemene huurvoorwaarden.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand, waarbij u de huur op iedere dag van de maand kunt opzeggen.

Wijzigingen in de huurovereenkomst

Het is belangrijk dat de gegevens op in de huurovereenkomst altijd kloppen. Soms moeten ze worden aangepast. Bijvoorbeeld als uw partner is overleden of is verhuisd. Of als u wilt gaan samenwonen. Als dit het geval is, als de gegevens in de overeenkomst niet meer kloppen, of als u daarover vragen heeft, vragen we u om contact op te nemen met een van de verhuurmakelaars van onze afdeling Wonen. Zij kunnen u helpen.

Hoofdhuurder

Staat uw naam in de huurovereenkomst? Dan bent u de hoofdhuurder. Soms is dat één persoon, soms zijn het er twee. Een getrouwde of geregistreerde partner is volgens de wet automatisch medehuurder; de partner ondertekent daarom ook de huurovereenkomst.

Medehuurder of inwonende?

Huurders en medehuurders hebben dezelfde rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Niet alle inwonenden zijn automatisch medehuurder. Inwonende kinderen worden bijvoorbeeld niet gezien als medehuurders, maar als inwonenden. De hoofdhuurder zorgt ervoor dat alle huisgenoten de afspraken uit de huurovereenkomst naleven.

Toestemming aanvragen

Wilt u iemand bij u laten intrekken, vraag dan altijd toestemming door een schriftelijk verzoek in te dienen met daarbij een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die u bij u wilt laten intrekken. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens enkel en alleen voor het beoordelen van de aanvraag. Meer hierover leest u in ons privacy statement.

Medehuurder worden

Bent u onlangs getrouwd of heeft u uw partnerschap laten registreren? Dan kunt u een verzoek indienen om uw partner als medehuurder te registreren. Wij hebben daarvoor een kopie van de trouwakte of de partnerregistratie nodig. Voor het aanpassen van de huurovereenkomst brengen wij wel contractkosten in rekening. Inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden.

Woont u minimaal twee jaar samen op hetzelfde adres? En voldoet u aan de volgende voorwaarden?
Dan kan de huurovereenkomst ook worden aangepast.

 • Uw woning is minstens twee jaar het hoofdverblijf van de inwonende.
 • U en de inwonende voeren minstens twee jaar aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 • De inwonende heeft voldoende inkomsten om eventueel de volledige huur te betalen.

Onrechtmatige bewoning

Het is verboden om uw huurwoning onder te verhuren of in gebruik te geven aan iemand anders. Bij onrechtmatige bewoning ondernemen wij direct stappen om dit ongedaan te maken.

Als u gaat scheiden, hebben u en uw ex-partner evenveel recht op de woning. Als u hierover samen niet tot een goede afspraak kunt komen, bepaalt de rechter wie de woning krijgt toegewezen.

Degene die de woning verlaat, moet dit schriftelijk bij ons melden en de huur opzeggen. Degene die blijft, moet schriftelijk een verzoek indienen tot wijziging tenaamstelling. Als de rechter bepaald heeft wie mag blijven wonen, kunnen ook deze documenten als bewijs dienen.
Wij kijken altijd of het inkomen van de blijvende huurder voldoende is om de huur te kunnen betalen.

Als een hoofdhuurder overlijdt, moeten er wel een paar zaken geregeld worden.

Achterblijvende medehuurder

Een medehuurder wordt na het overlijden van de hoofdhuurder automatisch hoofdhuurder, maar moet dit wel melden bij ons. Wij passen de gegevens direct aan.

Achterblijvende inwonende

Een achterblijvende inwonende (die geen medehuurder is) kan tot maximaal zes maanden na het overlijden in de woning blijven wonen. Alle huurdersverplichtingen, zoals het betalen van de huur en de zorg voor het onderhoud, komen in deze periode voor rekening van de inwonende.

Als achterblijvende inwonende kunt u bij ons toestemming aanvragen om de huur voort te zetten. Zo’n verzoek wijzen we toe als u voldoet aan verschillende voorwaarden:

 • De woning is uw hoofdverblijf is en u had met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 • Uit de inkomenstoets blijkt dat u de huur kunt betalen.
 • De woning is passend bij de samenstelling van uw huishouden.

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Want zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden. Woningstichting Compaen verleent daarom graag toestemming tot inwoning aan de persoon die een zieke huurder wil verzorgen en daarvoor bij de huurder wil wonen. Let op: deze inwoning is altijd tijdelijk van aard en leidt nooit tot medehuurderschap. Het doel van het verlenen van mantelzorg mag niet het verkrijgen van de woning zijn.

U wilt iets aan uw woning veranderen? Dat mag als de aanpassingen zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd zonder de woning te beschadigen. Voor alle overige veranderingen heeft u toestemming nodig van ons.

Advies

Het is altijd slim om even contact met ons op te nemen als u wilt gaan klussen. Dan weet u meteen of het nodig is om schriftelijk toestemming aan te vragen. Wij kunnen u ook gratis advies geven over de uitvoering van de werkzaamheden. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Meer informatie over klussen en woningaanpassingen vindt u in ons ZAV-beleid.

Gaat u verhuizen naar een andere woning? Zeg dan uw huur ruim van tevoren op. Dan weet u op tijd wat u nog moet doen om uw woning in goede staat op te leveren. Wij kunnen uw woning dan ook sneller aanbieden op Wooniezie, zodat u nog de tijd heeft om afspraken over eventuele overnames te maken met de nieuwe huurder.

Huurwoning opzeggen

De stappen zijn als volgt.

 • Huur schriftelijk opzeggen

  De opzegtermijn is minimaal één maand. U kunt iedere dag van de maand uw huur opzeggen met behulp van het huuropzeggingsformulier.  De huur eindigt na een maand of nog later als u dat aangeeft. Laat de huuropzegging ondertekenen door alle huurders die op de huurovereenkomst staan vermeld.

 • Voorinspectie

  Als wij uw opzegging hebben ontvangen, maken we een afspraak met u voor de voorinspectie. Deze vindt plaats binnen vier werkdagen na de huuropzegging. Uzelf of iemand die u gemachtigd heeft om namens u te tekenen moet hierbij aanwezig zijn. Onze verhuurmakelaar bekijkt dan of uw woning in goede staat verkeert, wat er moet worden hersteld en wat wel en niet in de woning kan achterblijven. U vindt aanvullende informatie over de richtlijnen bij verhuizen.

 • Eindinspectie

  Op de laatste huurdag volgt de eindinspectie. Is alles in orde, dan neemt de verhuurmakelaar samen met u de meterstanden op van elektra, gas en water. Deze meterstanden van gas en elektriciteit moet u wel zelf even doorgeven aan de leveranciers. De waterstand geven wij voor u door aan Brabant Water.

 • Eindafrekening

  Ongeveer een maand nadat u de sleutels heeft ingeleverd, krijgt u de eindafrekening. Hierin staat wat de eventuele resterende kosten zijn. Als u nog geld van ons tegoed heeft, ontvangt u dit op uw bankrekening. Als er kosten zijn voor u, dan kunt u in de eindafrekening zien hoe u deze kunt betalen.

Huur garage of parkeerplaats opzeggen

De opzegtermijn voor een garage of parkeerplaats is minimaal één maand. U kunt iedere dag van de maand uw huur opzeggen met behulp van het huuropzeggingsformulier. De huur eindigt na een maand of nog later als u dat aangeeft. Als u de huur opzegt, maken wij een afspraak met u voor een inspectie op de laatste huurdag. Wij kijken dan of alles in goede staat verkeert en of er bijvoorbeeld geen olievlekken zijn achtergebleven. Eventuele kosten voor het verhelpen van problemen brengen we bij u in rekening. Als alles in orde is, nemen wij de sleutel van u over.

Als u een woning huurt bij Woningstichting Compaen, kunt u van woning ruilen met een huurder van iedere verhuurder binnen Nederland. Tenminste, als u daarvoor beiden toestemming hebt gekregen van de verhuurder(s). Ook woningruil binnen het woningbestand van Woningstichting Compaen is mogelijk. Op www.woningruil.nl vindt u meer informatie over ruilwoningen. Ook is er een (besloten) Facebookgroep voor woningruil in de gemeente Helmond

Ruilpartners

Als u een ruilpartner heeft gevonden, dan kunt u de ruil digitaal bij ons aanvragen. Uw ruilpartner vraagt de ruil aan bij zijn of haar verhuurder. Als u een ruilkandidaat heeft gevonden, vraagt u de ruil schriftelijk bij ons aan. Uw ruilpartner vraagt de ruil aan bij zijn of haar verhuurder.

Voorwaarden woningruil

Voor het ruilen van uw woning gelden de volgende voorwaarden. Wij raden u aan om deze voorwaarden goed te lezen voordat u uw woning gaat ruilen.

 • De huurprijs van de woning past bij uw inkomen en de woning past bij uw gezinssamenstelling.
 • U heeft beiden een positieve verhuurdersverklaring.
 • U heeft beiden geldige legitimatiebewijzen of verblijfsvergunningen.
 • U neemt de woning over met alle veranderingen die de vorige huurder aan de woning heeft aangebracht en door de verhuurder zijn goedgekeurd.
 • U woont minstens één jaar op uw huidige adres.
 • U woont na ruil nog minstens één jaar in uw woning.
 • Heeft u of uw ruilkandidaat een huurschuld? Of heeft u of uw ruilkandidaat in de afgelopen 3 maanden een huurschuld gehad? Dan kunt u uw woning niet ruilen.
 • Wij kunnen de huur van de woning verhogen als u verhuist. De ruilkandidaat kan dus te maken krijgen met een hogere huur dan die u nu betaalt. Vraag vooraf aan ons wat de huurprijs gaat worden voor de ruilkandidaat.

Beoordeling

Zodra u een verzoek voor toestemming heeft ingediend, bekijken wij of u en uw ruilpartner voldoen aan de voorwaarden. En of de woning die u van ons huurt in goede staat verkeert. Onze verhuurmakelaars maken afspraken met u over de oplevering en eventuele herstelwerkzaamheden. We bevestigen dit aan de toekomstige huurder(s) en spreken af wanneer de huurovereenkomst kan worden getekend. Vergeet niet dat u de huur van uw woning dan nog schriftelijk moet opzeggen. De ruilkandidaat krijgt een huurovereenkomst voor ten minste één jaar. Daarna gaat de huurovereenkomst stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Als er woningen te koop zijn, vermelden we dat op onze website.

Op dit moment staan er geen woningen te koop.

Samen met partners zorgen we ervoor dat u prettig kunt wonen in onze wijken. Naast elkaar, met elkaar en voor elkaar. Onze belangrijkste partner daarin bent u, als bewoner. U weet namelijk als geen ander wat er speelt in de buurt en wat nodig is om daar prettig te wonen. En u kunt daarin zelf ook een belangrijke rol vervullen.

Daarnaast leggen we verbindingen met de gemeente, andere corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Want in onze ogen is ‘zorgeloos huren’ meer dan alleen zorgen voor een huurwoning. Het gaat ook om het versterken van de woonomgeving, de leefbaarheid en de kracht van de mensen.

Buurtbeheerder

Onze buurtbeheerder, Gino Hart, is een vertrouwd gezicht in onze Helmondse wijken Brandevoort, Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout. Hij is makkelijk te bereiken en zet zich actief in voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Dat doet hij vanuit de uitgangspunten schoon, heel en veilig, met aandacht voor bewoners en hun woonomgeving.

De buurtbeheerder bemoeit zich gevraagd en ongevraagd met alles wat met leefbaarheid te maken heeft. Hij heeft oog voor de wijken en is een luisterend oor voor de bewoners. Hij werkt voor Woningstichting Compaen en de gemeente Helmond.

U kunt Gino altijd aanspreken als u hem door de wijk ziet lopen of fietsen. U kunt ook contact met hem opnemen via g.hart@compaen-wonen.nl of ons algemene nummer.

Overlast

U deelt uw woonomgeving met veel andere mensen. Mensen met allemaal hun eigen gewoontes, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby’s. Dat is vaak gezellig, maar verschillen in leefgewoontes kunnen ook leiden tot irritaties.

Probeer er eerst zelf uit te komen

Prettig samenleven kan wanneer u rekening met elkaar houdt en elkaar de ruimte geeft. Als u toch geïrriteerd raakt door het gedrag van uw buren, dan is een goed gesprek vaak al genoeg om het probleem op te lossen. In veel gevallen zijn mensen zich er helemaal niet van bewust dat zij overlast veroorzaken en zo kan het zijn dat ook u, zonder dat u het weet, zorgt voor ergernis. In een gesprek kunt u proberen afspraken te maken.

Drie belangrijke voorwaarden voor prettig samenleven:

 • Zorg voor een goede verstandhouding met uw buren.
 • Houd contact. Een ‘aangekondigd’ geluid zoals bij een feestje of klussen, ervaren buren vaak als minder storend.
 • Probeer eerst zelf met uw buren te overleggen wanneer u zich aan iets stoort, voordat u anderen inschakelt.
Vraag (gratis) hulp van buurtbemiddeling

Vindt u het lastig om buurtgenoten aan te spreken? Of kunt u wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling (klik hier voor Helmond en hier  voor Geldrop-Mierlo). U krijgt gratis tips en hulp van getrainde vrijwilligers. Op die manier lukt het vaak om samen met uw buren tot een oplossing te komen.

Melden

Als ook bemiddeling geen uitkomst biedt, onderzoeken we of verdere stappen noodzakelijk zijn. Neem daarvoor contact op met onze verhuurmakelaars. Vervolgens kijken we samen met u hoe we de overlast kunnen aanpakken.

Het is belangrijk dat u uw klachten altijd schriftelijk bij ons meldt. In uitzonderlijke gevallen kan namelijk een juridische procedure nodig zijn om de overlast te stoppen. In dat geval willen wij een dossier met bewijsmateriaal kunnen overleggen. Het is daarom goed om steeds zoveel mogelijk informatie over de overlast te geven en bij iedere overlastsituatie een nieuwe melding in te dienen. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van elke schriftelijke melding. Uiteraard behandelen wij uw melding strikt vertrouwelijk.

Wij adviseren u om ook melding of aangifte te doen bij de politie en ons daarvan een kopie te sturen. Is er sprake van bedreiging, mishandeling, vernieling of geluidsoverlast? Bel dan altijd de politie op 0900 8844 en in noodgevallen op 112. Bij sommige overlastsituaties kan de gemeente optreden, bijvoorbeeld bij vervuiling van openbaar groen. Meld dit soort overlast dan ook altijd bij de gemeente. Houd er rekening mee dat procedures met betrekking tot overlast vaak langdurige procedures zijn.

Hennep

Het kweken van hennep (wiet), daaraan gerelateerde activiteiten en het handelen in harddrugs zijn niet alleen verboden via de Opiumwet, het is ook gevaarlijk. Het geeft bovendien vaak overlast en onrust in de woonomgeving. Daarom treden wij streng op tegen het kweken van hennep en het dealen in harddrugs. Als we hennepplanten of professionele kweekapparatuur aantreffen, melden we het bij de politie. Wanneer er geen oplossing komt, gaan we over tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning via de kantonrechter.

Meld verdachte situaties

We willen u natuurlijk niet blootstellen aan de gevaren van hennepkwekerijen. U kunt ons daarbij helpen door verdachte situaties te melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem (op telefoonnummer 0800 7000). Een hennepkwekerij kunt u herkennen aan:

 • vreemde geur;
 • geluidsoverlast (bijvoorbeeld afzuiginstallaties);
 • warme muren of condens op de ramen;
 • stroomstoringen of schommelingen in stroomsterkte;
 • stroomkabels op vreemde plaatsen;
 • gloed van felle lampen.

Het dealen in harddrugs kunt u herkennen aan veel aanloop en kortdurende bezoekjes.

Het vinden van de juiste ondersteuning, zorg en passende huisvesting is niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mensen die daarin moeilijk zelf hun weg kunnen vinden. Als wij het als professionals samen doen én anders dan eerst, komt het wél ‘van eiges’ goed op gang. Daarom zijn wij VanEiges gestart in Helmond, een samenwerking tussen professionals van de gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, diverse maatschappelijke organisaties en politie. De andere manier van samenwerken tussen de professionals, daarin schuilt ons succes. We gaan uit van de kracht van de bewoners zelf en halen de schotten tussen de deelnemende organisaties weg. Onze gezamenlijke ondersteuning is toegankelijk voor alle bewoners voor wie het niet zonder meer VanEiges gaat.

Krachtig en duurzaam

Wat wil de bewoner, wat kan de bewoner ‘van eiges’ en wat heeft de bewoner van ons nodig? Die vragen staan centraal. Onze professionals komen geregeld bij elkaar om bewonersvragen en -behoeften te bespreken. Ze gaan daarbij uit van de individuele situatie, problematiek en mogelijkheden van een bewoner en vertrouwen VanEiges op elkaars vakkennis en ervaring. We streven ernaar binnen 6 weken een duurzame oplossing in gang te zetten die werkt voor de bewoner.

Inspirerend en toegankelijk

Onze aanpak inspireert niet alleen de bewoner, ook de professional wordt er blijer van. Samen maken we er zo een succes van. We zijn met VanEiges als pilot gestart in de wijken Helmond-Noord en Mierlo-Hout/Helmond-West. Afhankelijk van de ervaringen verbeteren we de aanpak nóg verder en breiden we VanEiges uit in Helmond en daarbuiten. Bewoners in Helmond-Noord en ’t Hout/Helmond-West die nu al graag ondersteuning krijgen, kunnen zich melden bij een van de deelnemende organisaties. Dan komt het VanEiges op gang.

Voor complexe zaken waar meerdere zorg- en welzijnsorganisaties bij betrokken zijn doen we actief mee met de maatwerktafel in Geldrop-Mierlo. De eerste ervaringen zijn heel positief, dus daar gaan we mee door.

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan komt u misschien met voorrang in aanmerking voor een huurwoning. Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen.

Eén urgentieregeling in de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven)

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.

Komt u in aanmerking voor urgentie?

De voorwaarden zijn:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld. Als u in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen heeft geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor urgentie.
 • U heeft een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 38.035 (prijspeil 2019).
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en/of bij Woonbedrijf.
 • U heeft zelf actief naar woonruimte gezocht en u heeft geen woningaanbod van een corporatie geweigerd.
 • U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. In het document Voorbeelden situaties aanvragen urgentieregeling staat wanneer u mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor urgentie.

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

  • U verleent of ontvangt mantelzorg.

Maatschappelijke urgentie, aan te vragen bij een van de woningcorporaties in het SGE.

  • U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop et cetera).

Maatschappelijke urgentie, aan te vragen bij een van de woningcorporaties in het SGE.

 • U kunt vanwege psychische problemen, waarvoor u in behandeling bent, niet goed functioneren in uw woonomgeving.
  Medische urgentie, aan te vragen bij een van de woningcorporaties in het SGE.
 • U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft.
  Medische urgentie Wmo, aan te vragen bij een van de gemeenten in het SGE.
 • U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering.
  Volkshuisvestelijke urgentie, aan te vragen bij een van de woningcorporaties in het SGE.
 • Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken.
  Volkshuisvestelijke urgentie, aan te vragen bij een van de gemeenten in het SGE.
 • U stroomt uit een instelling met intramurale setting naar een zelfstandige woning met begeleiding.
  Sociale urgentie, aan te vragen bij een van de gemeenten in het SGE.
 • U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis.
  Sociale urgentie, aan te vragen bij een van de gemeenten in het SGE.
 • U heeft te hoge woonlasten en kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen.
  Maatschappelijke urgentie, aan te vragen bij een van de woningcorporaties in het SGE.
  Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45. U krijgt dit bedrag terug als uw urgentie wordt toegewezen.

Hoe vraagt u urgentie aan?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen, neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE (woningcorporaties: Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners en gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre). Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning. Met de corporatie of gemeente bespreekt u eerst of u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie. Is dit het geval, dan wordt er met u een gesprek gepland. Daarvoor moet u de volgende formulieren/documenten meenemen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie. In dit aanvraagformulier vermeldt u ook waarom u urgentie aanvraagt.
 • Bewijzen die uw aanvraag voor urgentie onderbouwen, zoals een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner.
 • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat. Het BRP-uittreksel moet van de gemeente zijn. Een uittreksel uit MijnOverheid.nl wordt niet geaccepteerd.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende (bij Wooniezie of Woonbedrijf).
 • Als u een woning huurt, een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.

De kosten voor een urgentie-aanvraag zijn € 45. Deze moeten per pin betaald worden. Om een goede afweging te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt u hier rekening mee.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Huisvestingsverordening.
Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet valt onder Wmo, dan beoordeelt een urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die valt onder Wmo, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag.

Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Binnen zes weken krijgt u bericht.

Als u urgentie krijgt, wordt u aan één van de corporaties in het SGE gekoppeld. De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen 6 maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie.

Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrijkomen is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie, dan vervalt de urgentie en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Bent u het niet eens het besluit?

Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Een bezwaarschift dient u in bij de Commissie Bezwaarschriften. Het adres is:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Deze Commissie Bezwaarschriften handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur stuurt u een afschrift van het bestreden besluit mee.

Als u bezwaar heeft gemaakt kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Daar zijn kosten aan verbonden.

Een verzoek voor een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend. Dat doet u via de website www.rechtspraak.nl. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD / e-Herkenning). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar www.wooniezie.nl.

De Huisvestingsverordening lezen? Kijk dan op www.stedelijkgebiedeindhoven.nl.

Compaen is een bijzonder groene corporatie! En daar zijn we trots op.

Alle woningen zijn inmiddels voorzien van een zogenaamd energieprestatiecertificaat (EPC). Op dit certificaat is met een energielabel in kleur (vergelijkbaar met die van huishoudelijke apparaten) aangegeven hoe de woning scoort op het gebied van energieverbruik. Het energielabel kent kwalificaties van A tot en met G. Een woning met het groene A-label is het energiezuinigst, die met het rode G-label het minst energiezuinig.

Wilt u weten hoe uw woning scoort? Vraag dan het certificaat bij ons op. U kunt ook zelf het energielabel opzoeken op de volgende website: www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel.

Wij informeren u graag over de diverse apparaten en/of installaties in uw huurwoning. Heeft u vragen? Stel ze gerust via info@compaen-wonen.nl of bel ons op telefoonnummer 0492 57 90 90. Wij helpen u graag.

Cv-ketel

Een storing aan uw cv-ketel komt altijd ongelegen. Sommige zaken aan uw cv-installatie kunt u eenvoudig zelf doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bijvullen van de ketel en het ontluchten van de verwarming.

Als u borrelende geluiden hoort uit (één van) uw radiatoren, is het tijd de verwarming te ontluchten. Deze borrelende geluiden worden meestal veroorzaakt door luchtbellen in uw verwarming. De oplossing hiervoor is de verwarming ontluchten. Wij adviseren u om tegelijkertijd ook uw cv-ketel bij te vullen, mocht dat nodig zijn. De cv-ketel bijvullen is nodig wanneer de waterdruk te laag is. Dit kunt u zien op de meter op de cv-ketel. Als de meter in het rode gedeelte staat, is de waterdruk te laag. Bij een ketel met een digitaal display verschijnt op het scherm een melding dat de waterdruk te laag is.

Bekijk in deze instructievideo’s hoe u de cv-ketel kunt bijvullen en kunt ontluchten.

Perilex-aansluiting voor elektrisch koken

Klik hier voor meer informatie.

Spaarpomp

Klik hier voor meer informatie.

Afzuigkap

Klik hier voor meer informatie.

Driestandenschakelaar

Klik hier voor meer informatie.

Aanwezige schuttingen en poorten behoren niet tot het gehuurde. Deze zaken worden beschouwd als een door huurder zelf aangebrachte voorziening (ZAV). De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vervanging. Als een schutting op de grens staat met een ander perceel, dan wordt deze gezien als een ZAV die door huurder samen met buren is geplaatst. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en eventuele vervanging van de schutting.

We doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Dan kunnen wij samen naar een passende oplossing zoeken en kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Hier leest u de werkwijze met betrekking tot het indienen van een klacht over het contact met onze medewerker, de service van Compaen of de uitvoering van onze regels.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de kans krijgen om uw ontevredenheid samen met u op te lossen. Lukt het niet om samen tot een passende oplossing te komen? Dan kunt u bij ons een formele klacht indienen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk op deze klacht. Bent u niet tevreden over de uitkomst of de geboden oplossing? Dan noemen we een klacht een geschil. Een geschil kunt u ter beoordeling voorleggen aan de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie. Deze commissie is er voor alle klanten die de interne klachtenprocedure hebben doorlopen, maar er samen met ons niet uitkomen.