Nieuws

Samenwerking in het Stedelijk Gebied

De resultaten van de regionale woningbehoefte onderzoeken zijn bekend. De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken samen aan het versnellen van de woningbouwproductie. De negen SGE gemeenten en dertien corporaties in Zuidoost-Brabant signaleren tekorten op de woningmarkt en dat terwijl het aantal huishoudens de komende jaren, o.a. door migratie naar onze Brainportregio, blijft groeien. De ambitie in de Woondeal, die de gemeenten met het Rijk en de provincie hebben afgesloten, is om in de periode van 2019 tot en met 2023 27.000 woningen te realiseren in het SGE. In de MIRT-afspraken met het Rijk is vastgelegd dat de gemeenten tot 2040 de bouw van 62.000 woningen faciliteren. Belangrijk is dat het type woningen waar vraag naar is, ook gebouwd wordt. Deze behoefte is in beeld gebracht in twee regionale woningbehoefteonderzoeken. De resultaten van beide onderzoeken (met ieder een eigen scope) zijn bekend en vergeleken. De uitkomsten worden als bouwsteen gebruikt voor regionale afspraken en het realiseren van woningbouwprojecten. Gemeenten kunnen de resultaten ook voor aanscherping of nuancering van hun eigen lokale beleid of bouwopgave benutten.
Woningbehoefte en woningmarktontwikkelingen
In opdracht van de negen SGE gemeenten heeft STEC in beeld gebracht wat de regionale woningbehoefte is tot 2040. Met andere woorden: naar welke woningen is vraag en in welke woonmilieus? ABF Research heeft op verzoek van de dertien samenwerkende corporaties in Zuidoost-Brabant de woningmarktontwikkelingen tot 2050 onderzocht en specifiek gekeken naar de opgaven in de sociale huursector. Beide onderzoeken hebben een andere scope maar versterken elkaar en geven bruikbare informatie. Zo blijkt uit beide onderzoeken, dat het merendeel van de vraag uitgaat naar appartementen voor 1 of 2 persoonshuishoudens. Dit is onder andere het gevolg van de vergrijzing en huishoudensverdunning. Toch is er ook een robuuste en grote vraag naar grondgebonden koopwoningen, vooral op korte termijn (focus op het goedkope en het middensegment). Ook geven de onderzoeken aan dat er een grote opgave is in het realiseren van sociale huur en middenhuur.

Reacties op resultaten
Gaby van den Waardenburg (wethouder Helmond en bestuurlijk trekker namens de SGE-gemeenten) herkent zich in de resultaten van de onderzoeken: ‘de woningmarkt is gebaat bij doorstroming. Op dit moment kunnen veel huishoudens hun woonwensen niet realiseren. Doorstromen van bijvoorbeeld een sociale huurwoning naar een betaalbare koopwoning is erg lastig. Uit de onderzoeken komt naar voren dat er een duidelijke relatie is tussen de segmenten sociale huur, middenhuur en goedkope koop. Keuzes over woningbouw in deze segmenten hebben invloed op de richting waarin de woningmarkt in het SGE zich ontwikkelt. Dit zijn de segmenten waar we als gemeenten en corporaties op moeten sturen in onze onderlinge afspraken en de afspraken die we met het Rijk en de provincie hebben.’ Het onderzoek is binnen bepaalde kaders uitgevoerd (prognoses als basis, niet alle ambities en al het beleid zijn meegenomen) waardoor de uitkomsten niet één op één vertaald kunnen worden in programmatische uitgangspunten. De onderzoeken worden uiteraard wel als bouwstenen gebruikt om de ambities uit de Woondeal en het MIRT te realiseren. Ook gebruiken de gemeenten het als input voor het actualiseren van het gezamenlijke Afsprakenkader Wonen en het te ontwikkelen Verstedelijkingsakkoord (uitwerking van het MIRT). Ook Bas Sievers (directeur Woonpartners en vertegenwoordiger namens de corporaties) herkent zich in de onderzoeken: ‘deze onderzoeken geven duidelijk aan dat de druk op de woningmarkt erg groot is en dat gemeenten en corporaties samen flinke inspanningen moeten blijven leveren voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad en de betaalbare koopwoningen.’

Achtergrondinformatie
De woningcorporaties die opdracht hebben gegeven aan ABF Research zijn: Woonbedrijf, Woonpartners, Wocom, Sint Trudo, Volksbelang, Compaen, Bergopwaarts, Woningbelang, de Zaligheden, Goed Wonen, Thuis, Helpt Elkander en Wooninc.
De negen SGE gemeenten die opdracht hebben gegeven aan STEC zijn: de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Als gemeenten werken wij samen op de vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. Meer informatie over de samenwerking in het SGE is te vinden op stedelijkgebiedeindhoven.nl.

arrow