Governance

hero-bg

Governance

hero-bg
overlay

Bestuur

Joost Lobée is als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het beleid, de continuïteit en de organisatie van Compaen. Hij legt verantwoording af aan de Raad van de Commissarissen. Compaen hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2020 en het bestuursreglement

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting Compaen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. De missie van Compaen staat centraal. Het toezicht strekt zich uit tot de strategie, de financiële
risicobeheersing en de volkshuisvestelijke taken. De leden van de RvC zijn:

  • De heer S. Wessels (lid op voordracht huurdersorganisatie, voorzitter).
  • Mevrouw K. Werts (lid op voordracht huurdersorganisatie).
  • De heer J. van der Vleuten.
  • De heer G. Minten.
  • De heer E. Schellekens.

De RvC onderschrijft het RvC-reglement en licht in het jaarverslag toe hoe zij uitvoering heeft gegeven aan haar toezichthoudende rol.

Missie, visie en ons beleid

Klik hier voor ons ondernemingsplan.

Statuten

Klik hier voor onze statuten.

Jaarverslag

Welke activiteiten we in 2019 hebben ondernomen en welke resultaten we hebben geboekt kunt u teruglezen in het jaarverslag, met het bestuursverslag en de jaarrekening.

Visitatie

Elke 4 jaar beoordeelt een onafhankelijk bureau hoe wij ons werk doen en wat we kunnen verbeteren. In 2020 is bij ons de visitatie uitgevoerd over de periode 2015 tot en met 2019. Lees hier het visitatierapport en de bestuurlijke reactie.

Integriteit en klokkenluidersregeling

Compaen is een maatschappelijke onderneming. We leveren direct een bijdrage aan het welzijn van de samenleving. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat onze klanten van ons verwachten dat wij integer handelen.

Integriteit heeft alles te maken met normen en waarden en met respect en oog hebben voor de belangen van onze klanten, belanghouders en leveranciers. Beleid, regels, normen en waarden zijn soms zo vanzelfsprekend dat ze overbodig lijken. Toch heeft Compaen besloten om het integriteitbeleid op hoofdlijnen vast te leggen in een gedragscode integriteit. In onze gedragscode staan richtlijnen opgesteld voor wat wel en niet kan, zowel binnen als buiten onze organisatie. Deze richtlijnen gelden voor alle medewerkers, directie, bestuur en Raad van Commissarissen en voor iedereen die optreedt namens Compaen.

In de klokkenluidersregeling staat hoe Compaen omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand.

Hier vindt u onze gedragscode integriteit en klokkenluidersregeling.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat u als klant weet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. Wij staan in voor het zorgvuldig verzamelen en gebruiken van uw informatie, in overeenstemming met de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hoe we met uw persoonsgegevens omgaan leest u in onze privacyverklaring

arrow