GovernanceBestuur

Joost Lobée is als directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het beleid, de continuïteit en de organisatie van Compaen. Hij legt verantwoording af aan de Raad van de Commissarissen. Compaen hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2020 en het bestuursreglement.

Raad van Commissarissen

In de Governancecode is afgesproken dat corporaties een visie op bestuur en toezicht opstellen. In deze visie wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in de rol. Naast zijn rollen beschrijft de RvC hierin zijn taakuitoefening als intern toezichthouder.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Woningstichting Compaen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. De missie van Compaen staat centraal. Het toezicht strekt zich uit tot de strategie, de financiële risicobeheersing en de volkshuisvestelijke taken. De leden van de RvC zijn:

  • De heer E. Schellekens (voorzitter, huurderscommissaris),
  • Mevrouw K. Werts (vice voorzitter, huurderscommissaris).
  • Mevr. L. Snijders (lid RvC)
  • De heer F. Metsemakers (lid RvC)
  • De heer P. Filott (voorzitter auditcommissie)

Nevenactiviteiten RvC en MT leden :
E. Schellekens: Bestuurder Alternu Coöperatie u.a.
K. Werts: Lid RvC bij Zaam Wonen in Stein
F. Metsemakers: Lid/vice-voorzitter Cliëntenraad stichting Libra Revalidatie & Audiologie
P. Filott: Voorzitter MR OBS de Stapsteen Herten, Lid Raad van Toezicht Stichting Prisma Panningen
J. Lobée: Arbiter bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen

De RvC onderschrijft het RvC-reglement en licht in het jaarverslag toe hoe zij uitvoering heeft gegeven aan haar toezichthoudende rol.

Missie, visie en ons beleid

Klik hier voor ons koersplan.

Statuten

Klik hier voor onze statuten.

Jaarstukken

Een externe accountant toetst jaarlijks onze volkshuisvestelijke prestaties en financiële huishouding. In onze jaarstukken (jaarrekening en het bestuursverslag) en het ANBI-formulier vind je hierover de meest recente informatie.

Visitatie

Elke 4 jaar beoordeelt een onafhankelijk bureau hoe wij ons werk doen en wat we kunnen verbeteren. In 2020 is bij ons de visitatie uitgevoerd over de periode 2015 tot en met 2019. We hebben met z’n allen weer een goed rapport gekregen met mooie cijfers! Lees hier het visitatierapport en de bestuurlijke reactie. In een oogopslag zien hoe Compaen heeft gepresteerd? Bekijk dan deze infographic waarin al deze punten zijn opgenomen.

Integriteit en klokkenluidersregeling

Compaen is een maatschappelijke onderneming. We leveren direct een bijdrage aan het welzijn van de samenleving. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat onze klanten van ons verwachten dat wij integer handelen.

Integriteit heeft alles te maken met normen en waarden en met respect en oog hebben voor de belangen van onze klanten, belanghouders en leveranciers. Beleid, regels, normen en waarden zijn soms zo vanzelfsprekend dat ze overbodig lijken. Toch heeft Compaen besloten om het integriteitbeleid op hoofdlijnen vast te leggen in een gedragscode integriteit. In onze gedragscode staan richtlijnen opgesteld voor wat wel en niet kan, zowel binnen als buiten onze organisatie. Deze richtlijnen gelden voor alle medewerkers, directie, bestuur en Raad van Commissarissen en voor iedereen die optreedt namens Compaen.

In de klokkenluidersregeling staat hoe Compaen omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand.

Hier vind je onze gedragscode integriteit en klokkenluidersregeling.

Privacy

Wij vinden het belangrijk dat jij als klant weet welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doelen wij deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. Wij staan in voor het zorgvuldig verzamelen en gebruiken van jouw informatie, in overeenstemming met de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan lees je in onze privacyverklaring

 

arrow