Nieuws

Nieuwe prestatieafspraken voor wonen in Helmond

Elk jaar maken woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties met de gemeente Helmond prestatieafspraken over de woonopgave in de sociale huursector. Na gezamenlijk overleg tussen deze partijen zijn nu de prestatieafspraken voor het jaar 2022 vastgesteld. Deze in totaal 35 afspraken zijn gericht op drie pijlers: betaalbaar en beschikbaar, duurzaamheid en inclusiviteit. In de afspraken is onder andere vastgelegd dat voor de periode 2021-2024 op dit moment in totaal 1141 nieuwe woningen zijn gepland.

Vandaag heeft Gemeente Helmond de media geïnformeerd over de nieuwe prestatieafspraken.
Gaby van den Waardenburg, wethouder Wonen van de gemeente Helmond: “Met deze ambitieuze en breed gedragen afspraken maken wij ons sterk voor de Helmonders met minder hoge inkomens. Zij verdienen het ook om zo aangenaam mogelijk te wonen voor een goede prijs. Ook dragen deze afspraken bij aan meer duurzaamheid in Helmond, een absolute prioriteit voor onze toekomst.”

Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder woCom, namens de woningcorporaties: “Met deze afspraken investeren we in de stad van vandaag en van morgen waarin er voldoende plek is voor iedereen om goed te wonen en actief deel te nemen aan de samenleving.“

Betaalbaar en beschikbaar

Om te zorgen dat alle inwoners in Helmond kunnen blijven meedoen is voor de komende jaren afgesproken dat minimaal 75% van de woningen op basis van streefhuur bereikbaar en betaalbaar moet zijn voor de lagere inkomens. Zowel met het huurbeleid en het energiezuiniger maken van woningen wordt ingezet op het laag houden van de woonlasten, en het Sociaal Huurakkoord wordt uitgevoerd. Bovendien wordt het huidig beleid om huisuitzetting op basis van huurschulden te voorkomen voortgezet.  Medio 2022 zal er een doorstromings-regeling komen met als mogelijk onderdeel het labelen van woningen voor specifieke doelgroepen. Ook wordt de mogelijkheid verkend voor de bouw van middenhuur woningen en om de nieuwbouw te versnellen en betaalbaar te houden gaan we meer en meer bouwen met gestandaardiseerde woningen.

Duurzaamheid

De gemeentelijke ambitie is erop gericht om in 2035 als stad klimaatneutraal te zijn en uiterlijk in 2050 klimaat adaptief en circulair. Woningcorporaties leveren daaraan een bijdrage op basis van de omschreven ambities. Nieuwbouwwoningen worden duurzaam gerealiseerd terwijl de bestaande woningvoorraad wordt aangepast met als doelstelling gemiddeld label A in 2030. Daarnaast wordt de toepassing van zonnepanelen door de woningcorporaties waar mogelijk bevorderd. Ook gaan de gemeente, de woningcorporaties en de huurbelangenorganisaties gezamenlijk onderzoeken hoe energie-armoede als gevolg van gestegen prijzen voorkomen kan worden.

Inclusiviteit

De woningcorporaties en de gemeente Helmond streven ernaar dat inwoners zich thuis voelen in hun woning en wijk. Extra aandacht gaat uit naar mensen voor wie goed leven nog niet zo vanzelfsprekend is. Op basis van de in 2022 vast te stellen WoonZorgVisie zullen gemeente en woningcorporaties in samenwerking met de zorgpartijen werken aan een integrale aanpak van de daarin geconstateerde problematiek. We zetten ons in om de veerkracht van wijken en de wijkbewoners te vergroten, onder meer door een experiment met maatschappelijke toewijzing, waarbij huurwoningen op basis van een maatschappelijke tegenprestatie van de huurder worden toegewezen, en met het vergroten van participatie met de inzet van social return. Ook zal er met het vaststellen van een woonoverlastconvenant en gebruik van het BRP (Basis Registratie Personen) worden ingezet op het voorkomen en oplossen van ondermijning en woonfraude.

Organisatie en samenwerking

Om deze afspraken gezamenlijk te realiseren wordt het onderlinge partnerschap tussen gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisaties in de komende periode verder versterkt. Daarvoor worden de prestatieafspraken omgezet in een concreet plan van aanpak.

arrow