Nieuws

Het Koersplan van Compaen

Op weg naar een betere toekomst

Het koersplan van Compaen is een kompas voor de toekomst. Het gaat uit van de kernwaarden van onze organisatie en richt zich op het bereiken van maatschappelijke impact. Ons ultieme doel is duidelijk: samen een betaalbaar, hoogwaardig (t)huis bieden aan hen die ons daarbij nodig hebben.

Speerpunten voor succes
Om deze missie te realiseren, hebben we enkele belangrijke speerpunten benoemd. Allereerst streeft Compaen naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Dit omvat het stroomlijnen van processen en het verbeteren van onze dienstverlening aan bewoners. We willen meer zijn dan alleen een verhuurder van woningen. We willen een betrouwbare adviseur zijn op het gebied van wonen en leefbaarheid.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van onze medewerkers. We bieden hen kansen om te groeien en zich te ontplooien binnen onze organisatie, met als resultaat een verhoogde kwaliteit van dienstverlening en een grotere tevredenheid onder onze (toekomstige) bewoners. Door te groeien creëren ze kansen anderen te helpen ontwikkelen.

Samen sterker
Compaen streeft er naar een netwerkpartner te zijn, actief samenwerkend met andere belanghebbenden in de regio, zoals gemeenten, zorginstellingen en andere woningcorporaties. Samenwerking is de sleutel tot het effectiever realiseren van onze maatschappelijke doelen.

Focus op belangrijke thema’s
Het koersplan richt zich op centrale thema’s: beschikbaarheid en betaalbaarheid, inclusieve samenleving en duurzaamheid. We zetten ons in voor voldoende betaalbare woningen en het huisvesten van kwetsbare groepen. Daarnaast zijn we toegewijd aan het verduurzamen van onze woningvoorraad en het bijdragen aan een groenere, biodiverse leefomgeving.

Wendbaarheid en financiële stabiliteit
Om in een snel veranderende wereld wendbaar te blijven, legt Compaen de basis voor een sterke interne organisatie en solide financiële randvoorwaarden. Flexibiliteit en een gezonde financiële positie stellen ons in staat om snel te reageren op veranderingen en te investeren in onze woningen en diensten aan bewoners.

Een ambitieuze toekomst
In een notendop is het koersplan van Compaen een document dat ons de richting aangeeft voor de komende jaren. We zetten in op efficiëntie, groei, samenwerking en duurzaamheid om onze maatschappelijke doelen te bereiken en onze bewoners een comfortabele en betaalbare woonomgeving te bieden. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Het Koersplan van Compaen heeft als kernwaarden lef, betrouwbaarheid en samenwerking. Het plan benadrukt het belang van werken volgens de bedoeling, wat betekent dat de organisatie zich richt op het bieden van een passend thuis voor mensen die dit nodig hebben. Dit omvat maatwerkoplossingen en aandacht voor diverse doelgroepen, zoals jongeren, senioren, gezinnen en statushouders.

Belangrijke principes in het plan zijn onder andere:

 • Bewoner centraal
  De bewoners staan centraal in de visie van Compaen, en de organisatie streeft ernaar waarde toe te voegen door meer te bieden dan alleen huisvesting. Dit omvat een veilige thuisomgeving in een prettige buurt.
 • Maatwerk mogelijk
  Er is ruimte voor medewerkers om maatwerkoplossingen toe te passen, afgestemd op de bedoeling van Compaen om samen een passend (t)huis te bieden aan hen die ons daarbij nodig hebben. Hierbij is open dialoog binnen teams van cruciaal belang.
 • De medewerker gáát erover
  Medewerkers worden aangemoedigd om zelfregie te nemen, oplossingen te bedenken en keuzes te maken om de bedoeling van Compaen te realiseren.
 • Een lerende organisatie
  Compaen streeft naar voortdurende verbetering en leren van ervaringen. Het is belangrijk om elkaars kwaliteiten en competenties te benutten en actief te bespreken hoe verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
 • We luisteren
  Het actief luisteren naar bewoners en samenwerkingspartners is essentieel voor het opbouwen van goede relaties en het begrijpen van hun behoeften.
 • Regionale samenwerking
  Compaen werkt samen met andere corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties om de regionale behoeften aan betaalbare huisvesting en ondersteuning aan te pakken. Samenwerking wordt gezien als de sleutel tot succes.

Het koersplan benadrukt ook de behoefte aan een wendbare organisatie die zich aanpast aan een snel veranderende wereld en investeert in technologie om transparante en proactieve communicatie mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is om de bewoners een comfortabele en betaalbare woonomgeving te bieden en maatschappelijke impact te realiseren.

 

arrow