Nieuws

hero-bg

Nieuws

hero-bg
overlay

Vacature: Lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Compaen bestaat uit vijf commissarissen, waarvan twee commissarissen benoemd zijn op voordracht van huurders. De kernopdracht van de RvC is het stimuleren en bewaken dat het bestuur en de organisatie de juiste volkshuisvestelijke producten en diensten leveren tegen aanvaardbare kosten en risico’s, met voldoende inbreng van de relevante belanghouders en met inachtneming van alle relevante wettelijke en interne spelregels.
Kortom, de RvC bewaakt continuïteit, imago, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het handelen van het bestuur, de organisatie en van zichzelf.

Per 1 juli 2022 ontstaat er een vacature binnen de Raad van Commissarissen van Compaen met een zorg profiel, bij voorkeur met HRM-ervaring en/of organisatieontwikkeling.
In de profielschets treft u nadere informatie aan over Compaen, de Huurdersverenigingen, de RvC en het gewenste profiel van het nieuwe lid RvC.

Profiel Lid Raad van Commissarissen

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

     • ervaring heeft in een maatschappelijke organisatie en kennis meebrengt van vraagstukken in de zorg;
     • visie heeft op netwerksamenwerking in de keten wonen-zorg-welzijn en bekend is met WLZ, extramuralisering en ouderenzorg en de ontwikkelingen hierin kan vertalen naar volkshuisvestelijke vraagstukken;
     • bij voorkeur kennis en ervaring meebrengt op het gebied van organisatieontwikkeling, humanresourcemanagement en eigentijdse arbeidsverhoudingen;
     • een goed gevoel voor verhoudingen en relaties heeft en zich daarin bestuurlijke sensitief beweegt;
     • goed kan luisteren en inlevingsvermogen toont in samenwerking en relaties met partners;
     • de regionale samenleving begrijpt, binding heeft met het werkgebied van Compaen en daarin een eigen netwerk meebrengt.


Gelet op de samenstelling van de RvC is er een voorkeur voor een vrouwelijke kandidaat. De RvC wil de diversiteit binnen haar team vergroten en nodigt daarbij ook nadrukkelijk jonge en minder ervaren toezichthouders of toezichthouders met een niet-westerse achtergrond uit om te reageren.

Reactie en procedure

Bent u die betrokken toezichthouder met een zorg profiel, bij voorkeur met HRM-ervaring en/of organisatieontwikkeling? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. Anna Ermers, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39278.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

arrow