De code

Integriteit van handelen is in de eerste plaats een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Integriteit moet ‘tussen de oren’ zitten; je moet er altijd bewust mee bezig zijn. Niet alles is in regels te vangen; er blijven altijd situaties of omstandigheden waarbij een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid. Compaen vindt het van groot belang dat er een open klimaat heerst, waarin ook dit soort zaken met elkaar bespreekbaar zijn.

De volgende hoofdonderwerpen van integriteit worden hier verder uitgewerkt:

 1. Wij houden relaties zakelijk
 2. Wij scheiden privé en werk
 3. Wij gaan respectvol met elkaar om

Wij houden relaties zakelijk

Alle medewerkers en andere vertegenwoordigers handelen in het belang van Compaen. We kiezen er voor om onze relaties zuiver en zakelijk te houden. We gaan zeer terughoudend om met geschenken en uitnodigingen. Hiermee scheppen we ook geen verwachtingen bij relaties. We willen daarbij elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen en verwachten eenzelfde houding ook van onze relaties.

 • We nemen geen geschenken aan. Een uitzondering kan een klein geschenk met een alledaags karakter zijn als dank voor een geleverde prestatie (bijvoorbeeld een bosje bloemen). Grotere geschenken worden teruggestuurd met een brief dat Compaen hier geen prijs op stelt.
 • Een geschenk of uitnodiging tijdens een aanbestedingsproces is natuurlijk nooit acceptabel, evenals een geschenk op het privéadres.
 • Ontvangen kerstpakketten worden ingeleverd bij Compaen voor algemeen gebruik of loting onder alle medewerkers.
 • Bijeenkomsten, congressen, lunches en andere activiteiten kunnen de zakelijke relatie ten goede komen. Veelal ligt het initiatief hiervoor bij voorkeur bij Compaen zelf; uitnodigingen worden altijd eerst met de leidinggevende besproken. De directie wordt hierover geïnformeerd.
 • We voorkomen de schijn van belangenverstrengeling door een goede aanbestedingsprocedure.
 • Werkzaamheden van en het kopen bij relaties voor privédoeleinden gebeuren met instemming van de leidinggevende en zijn bij de directie bekend. Er is geen sprake van kortingen, tenzij deze bedrijfsbreed voor alle medewerkers van Compaen zijn afgesproken. 

Wij scheiden privé en werk

Compaen heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid als woningcorporatie. Onze kerntaak; het verhuren van betaalbare woningen, moet zo open en eerlijk als mogelijk gebeuren. Daaraan is het belang van medewerker en relatie altijd ondergeschikt.

 • We kunnen dan ook geen voorrang regelen voor onszelf, familie of bekenden.
 • Compaen eigendommen worden alleen voor Compaen gebruikt en niet voor andere doeleinden, tenzij er vooraf toestemming van de leidinggevende is.
 • Vertrouwelijke informatie waarover iemand beschikt wordt alleen gebruikt om zijn of haar functie goed uit te kunnen voeren.
 • Vrienden en familie op invloedrijke posities bij relaties dienen bij de directie gemeld te worden. Medewerkers worden in deze gevallen niet in besluitvorming of bij projecten betrokken.

 Wij gaan respectvol met elkaar om

We behandelen elkaar en onze klanten en relaties met respect. We komen afspraken na en laten daarmee zien dat we een betrouwbare partner zijn. Wij verwachten dit ook van anderen. We spreken elkaar aan op ongewenst of niet-integer gedrag. Hiermee laten we zien dat bepaald gedrag, agressie, discriminatie en seksisme niet geaccepteerd worden binnen Compaen.

 • We behandelen elkaar en onze klanten en relaties respectvol en vriendelijk en komen onze afspraken na.
 • Ook in de woning van klanten werken we professioneel. We laten geen rommel achter en zijn beleefd.
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. We zorgen gezamenlijk voor een open en eerlijke cultuur. Hierbij kan iedereen twijfels en vragen over integriteit ter sprake brengen. Ook de directie en eventueel de vertrouwenspersoon staan hiervoor altijd open.

In de praktijk

Zoals eerder vermeld was er al een code en golden al normen en waarden voor iedereen die uit naam van Compaen handelt. De nu geformuleerde hoofdlijnen geven nogmaals de richting aan en laten zien waar wij voor staan. Belangrijk voor de praktijk:

 • Bij twijfel niet inhalen!
 • We maken alles bespreekbaar met collega’s en leidinggevenden.
 • Deze code geldt voor iedereen die uit naam van Compaen handelt. Relaties kunnen ‘opdrachtgever’ of ‘projectleider’ lezen in plaats van ‘leidinggevende of directie’.
 • Het niet naleven van de gedragsregels in deze code kan leiden tot maatregelen. De zwaarte van de maatregel is afhankelijk van de ernst van de overtreding.
 • Voor situaties waarin deze code niet voorziet, beslist de directie.

Helmond, oktober 2016

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningstichting Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl


Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

 • maandag t/m donderdag van 
  8.30 - 12.30 uur en
  13.30 - 16.30 uur
 • op vrijdag van
  8.30 - 12.00 uur

Voor spoedeisende zaken zijn we ook na werktijd telefonisch bereikbaar via 0492 - 57 90 90.