Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. De leden kunnen voor maximaal drie perioden van vier jaar benoemd worden. In de toekomst zal dit tot maximaal twee perioden van vier jaar beperkt worden. De leden worden op voordracht benoemd door de algemene ledenvergadering. De beide huurdersorganisaties hebben het recht om ieder één kandidaat voor te dragen. 

De leden van de Raad van Toezicht:

 • De heer J. Bankers (voorzitter)
 • De heer M. Verstraten
 • Mevrouw G. van de Kam (lid op voordracht huurdersorganisatie)
 • De heer S. Wessels (lid op voordracht huurdersorganisatie)
 • De heer J. van der Vleuten
 • De heer G. Minten

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is ruim passend binnen de code voor honorering van commissarissen in woningcorporaties zoals deze vastgesteld is door de VTW. De bezoldiging van de Raad van Toezicht is in totaal € 19.760,00 (2014).

Profiel voor de leden van de Raad van Toezicht

Voor elke toezichthouder geldt als algemeen uitgangspunt dat hij/zij over ervaring beschikt op het gebied van bestuur en/of toezicht, een brede maatschappelijke ervaring bezit, basiskennis heeft van de volkshuisvesting en financiën en onafhankelijk en onpartijdig is. Daarnaast dient een individueel lid in het team te passen. De overige specifieke deskundigheden dienen gerelateerd te worden aan de aard van corporatie Compaen. Compaen is een middelgrote corporatie die opereert in een complex marktgebied, zowel stedelijk als landelijk met een relatief grote mate van concurrentie en een bovengemiddeld investeringsrisico. Op termijn zal het accent meer verschuiven naar wijkbeheer en kleinschalige herstructurering. Compaen wil dicht bij haar klanten staan en betrokken zijn in haar wijken. Het management en directie opereren op hbo/academisch niveau.

Op basis hiervan is het profiel voor leden van de Raad van Toezicht als volgt omschreven:

 • Opleidingsniveau minimaal HBO.
 • Voldoende financiële kennis om financiële scenario’s en de jaarrekening op hun waarde te kunnen beoordelen.
 • Basiskennis van de volkshuisvesting.
 • Leden dienen de Aedescode en de missie van de corporatie te onderschrijven.
 • Bestuurlijke ervaring is een pre.
 • Maatschappelijk en sociaal betrokken voelen bij de doelgroepen van beleid.
 • Lokale binding c.q wonen in het werkgebied is voor de twee leden die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) benoemd worden een ‘must’. Voor de overige leden is dit een pre.
 • Men dient een teamspeler te zijn.

Er is geen leeftijdsgrens gesteld. Wel wordt bij een vacature gekeken naar een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de Raad van Toezicht. Deze dient een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Voor alle toekomstige leden geldt dat zij moeten passen binnen het team. Dit is ter beoordeling door de zittende leden van de Raad van Toezicht in samenspraak met de directeur/bestuurder.

Het is toegestaan dat leden van de Raad van Toezicht huurders zijn van de corporatie. Voor onverenigbaarheden wordt verwezen naar de statuten van Compaen.

Voor het reglement voor de Raad van Toezicht, klik hier (pdf 0,6Mb).

 

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningbouwvereniging Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl

 

Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur