Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen. De leden kunnen voor twee perioden van maximaal vier jaar benoemd worden. Leden worden pas benoemd na een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties. Tenminste een derde van de leden in de Raad van Commissarissen zit op voordracht van de huurders in de Raad van Commissarissen. Voor Compaen betekent dit dat zowel de huurdersbelangenvereniging Mierlo als de huurdersbelangenvereniging Compaen elk een lid mag voordragen. 

De leden van de Raad van Commissarissen:

 • De heer S. Wessels (lid op voordracht huurdersorganisatie, voorzitter)
 • Mevrouw G. van de Kam (lid op voordracht huurdersorganisatie)
 • De heer J. van der Vleuten
 • De heer G. Minten
 • De heer E. Schellekens

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen is ruim passend binnen de code voor honorering van commissarissen in woningcorporaties zoals deze vastgesteld is door de VTW. De bezoldiging van de Raad van Commissarissen is in totaal € 19.760,00 (2014).

Profiel voor de leden van de Raad van Commissarissen

Voor elke commissaris geldt als algemeen uitgangspunt dat hij/zij over ervaring beschikt op het gebied van bestuur en/of toezicht, een brede maatschappelijke ervaring bezit, basiskennis heeft van de volkshuisvesting en financiën en onafhankelijk en onpartijdig is. Daarnaast dient een individueel lid in het team te passen. De overige specifieke deskundigheden dienen gerelateerd te worden aan de aard van corporatie Compaen. Compaen is een middelgrote corporatie die opereert in een complex marktgebied, zowel stedelijk als landelijk met een relatief grote mate van concurrentie en een bovengemiddeld investeringsrisico. Op termijn zal het accent meer verschuiven naar wijkbeheer en kleinschalige herstructurering. Compaen wil dicht bij haar klanten staan en betrokken zijn in haar wijken. Het management en directie opereren op hbo/academisch niveau.

Op basis hiervan is het profiel voor leden van de Raad van Commissarissen als volgt omschreven:

 • Opleidingsniveau minimaal HBO.
 • Voldoende financiële kennis om financiële scenario’s en de jaarrekening op hun waarde te kunnen beoordelen.
 • Basiskennis van de volkshuisvesting.
 • Leden dienen de Aedescode en de missie van de corporatie te onderschrijven.
 • Bestuurlijke ervaring is een pre.
 • Maatschappelijk en sociaal betrokken voelen bij de doelgroepen van beleid.
 • Lokale binding c.q wonen in het werkgebied is voor de twee leden die op voordracht van de huurdersorganisatie(s) benoemd worden een ‘must’. Voor de overige leden is dit een pre.
 • Men dient een teamspeler te zijn.

Er is geen leeftijdsgrens gesteld. Wel wordt bij een vacature gekeken naar een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de Raad van Commissarissen. Deze dient een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Voor alle toekomstige leden geldt dat zij moeten passen binnen het team. Dit is ter beoordeling door de zittende leden van de Raad van Commissarissen in samenspraak met de directeur/bestuurder.

Het is toegestaan dat leden van de Raad van Commissarissen huurders zijn van de corporatie. Voor onverenigbaarheden wordt verwezen naar de statuten van Compaen.

Voor het reglement voor de Raad van Commissarissen, klik hier (pdf 0,4Mb).

 

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningstichting Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl


Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

 • maandag t/m donderdag van 
  8.30 - 12.30 uur en
  13.30 - 16.30 uur
 • op vrijdag van
  8.30 - 12.00 uur

Voor spoedeisende zaken zijn we ook na werktijd telefonisch bereikbaar via 0492 - 57 90 90.