Compas

Compas, mei 2019

Download hier Compas mei 2019 (pdf 3,8 Mb)

Urgentie aanvragen

Met Spoed een woning nodig?

Met spoed een woning nodig?

Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen.

Eén urgentieregeling in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Sinds januari 2016 is er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, 'thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze regeling uit te voeren.

Komt u in aanmerking voor urgentie?

Niet iedereen krijgt urgentie. U moet op zijn minst aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen;
 • u heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd;
 • u heeft een woning nodig maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren;
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • uw (gezamenlijk) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165,- (prijspeil 2017);
 • u bent ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en bij Woonbedrijf;
 • u heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds;
 • u (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd;
 • u (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is;
 • u (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties.

Om urgentie te krijgen moet ook uw persoonlijke situatie aan een aantal criteria voldoen. De voorwaarden voor het toekennen van urgentie staan beschreven in de Urgentieverordening van de negen gemeenten, op .overheid.nl of op de website van de betreffende gemeente.

Uw situatie bepaalt waar u uw urgentieaanvraag moet indienen. Wordt uw aanvraag op de juiste plek ingediend, dan kan deze ook sneller in behandeling genomen worden. Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Situatie


 

Urgentiecategorie


 

Aanvragen bij:


U verleent of ontvangt mantelzorg

  Maatschappelijke urgentie   Een van de woningcorporaties in het SGE

 
 
U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. Alleen kunt u door omstandigheden niet meer in de woning blijven (echtscheiding, relationeel geweld, verkoop etc)   Maatschappelijke urgentie   Een van de woningcorporaties in het SGE

 
 
U kunt vanwege psychische problemen niet goed functioneren in uw woonomgeving   Medische urgentie   Een van de woningcorporaties in het SGE

 
 
U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft   Medische urgentie WMO   Een van de gemeenten in het SGE 

 
 
U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering   Volkshuisvestelijke urgentie   Een van de woningcorporaties in het SGE

 
 
Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken   Volkshuisvestelijke urgentie   Een van de gemeenten van het SGE

 
 
U stroomt uit een instelling met intramurale setting   Sociale urgentie   Een van de gemeenten van het SGE

 
 
U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis   Sociale urgentie   Een van de gemeenten van het SGE

 
 


Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Hoe kunt u urgentie aanvragen?

Afhankelijk van het type urgentie dat u wilt aanvragen neemt u contact op met één van de woningcorporaties of gemeenten van het SGE. Welke corporatie of gemeente u kiest, maakt niet uit. Dit heeft namelijk géén invloed op eventuele toekenning van de urgentie of toewijzing van een woning. In een persoonlijk gesprek bespreken wij uw situatie en urgentieaanvraag. Ter voorbereiding van dit gesprek vult u het aanvraagformulier in en zet u op papier waarom u urgentie aanvraagt. Verder verzamelt u de stukken die uw verhaal onderbouwen en neemt u het volgende mee naar het gesprek:

 • een kopie geldig paspoort of identiteitskaart van u en van uw eventuele partner;
 • een uittreksel uit het bevolkingsregister met huishoudenssamenstelling en adreshistorie (max. 3 maanden oud);
 • een inkomensverklaring van de Belastingdienst (op te vragen via 0800-0543);
 • een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en van uw eventuele partner i.v.m. uw actuele financiële situatie;
 • een verhuurdersverklaring van uw huidige of laatste verhuurder;
 • een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende bij Wooniezie en Woonbedrijf;
 • een verslag en bewijs van pogingen om zelf een woning te zoeken.

Om een goede afweging te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houd u hier rekening mee?

Wilt u urgentie aanvragen bij Compaen? Vul het aanvraagformulier in en maak telefonisch een afspraak voor een gesprek met een van de medewerkers van de afdeling Wonen. Tijdens het gesprek bespreken we samen uw situatie en uw kansen op urgentie. Ons telefoonnummer is 0492- 57 90 90 en wij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. 

Beoordeling van uw aanvraag

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie (niet zijnde WMO) dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarde en criteria van de Urgentieverordening. Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Zo wordt gekeken of het ten opzichte van andere woningzoekenden eerlijk is om u voorrang te geven. Want voorrang voor de u, betekent langer wachten voor de ander. Binnen zes weken krijgt u bericht. Als u een urgentiebeschikking krijgt wordt u aan een willekeurige corporatie in het SGE gekoppeld. 

De aan u toegewezen corporatie biedt u in principe binnen zes maanden een passende woning aan. Dit is een woning die qua prijs en functionaliteit past bij uw situatie. Omdat de corporaties afhankelijk zijn van de woningen die vrij komen is het niet zeker dat de aangeboden woning aan al uw wensen voldoet. Weigert u het aanbod van de corporatie , dan vervalt uw urgentiebeschikking en kunt u onder gelijkblijvende omstandigheden niet opnieuw urgentie aanvragen.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar u urgentie heeft gevraagd. U kunt hiervoor uw bezwaarschrift toesturen aan de Comissie Bezwaarschriften van de gemeente Eindhoven: 

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur
T.a.v. Bezwaar, beroep en klachten
Postbus 90150
5600RB Eindhoven

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur voegt u een afschrift van het bestreden besluit bij.

Indien u bezwaar heeft gemaakt kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, POstbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD / e-Herkenning). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Interessante links

 • Folder Urgentieregeling Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Verordening Urgentieregeling 2016

Meer informatie op .wooniezie.nl waar alle mogelijkheden op staan om ook op relatief korte termijn aan woonruimte te komen.

Wetgeving

Huisvestingswet 2014

 

Bent u huurder? Log hier direct in.

Contact

Woningstichting Compaen
Houtsestraat 69, Mierlo-Hout
(Helmond)

Telefoon:
0492-57 90 90
e-mail:
info@compaen-wonen.nl


Openingstijden

 • maandag t/m donderdag van
  9.00 - 12.00 uur en
  14.00 - 16.00 uur
 • op vrijdag van
  9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

 • maandag t/m donderdag van 
  8.30 - 12.30 uur en
  13.30 - 16.30 uur
 • op vrijdag van
  8.30 - 12.00 uur

Voor spoedeisende zaken zijn we ook na werktijd telefonisch bereikbaar via 0492 - 57 90 90.